loga EU_IROP_MPRV SR_spolu

NÁZOV PROJEKTU
Materská škola Kolysočka – Kolíska


Školy rusínskeho jazyka favicon

Víťaz verejného obstarávania:

MM stav, s.r.o., Prešov – Solivar
kniha2PRÍLOHA: Zmluva o dielo

Hlavný cieľ projektu:

Zabezpečiť kvalitné predprimárne vzdelávanie, ktoré prispeje k zvládnutiu povinnej školskej dochádzky a zvýšeniu hrubej zaškolenosti detí v meste Prešov – v rusínskom jazyku.

Špecifické ciele:

 • Vytvoriť nové kapacity pre potreby predprimárneho vzdelávania;
 • Zvýšiť̌ hrubú zaškolenosť detí v rámci predprimárneho vzdelávania;
 • Integrovať̌ deti s výchovno-vzdelávacimi potrebami v rámci MŠ;
 • Zabezpečiť̌ materiálno-technické vybavenie MŠ,
 • Zabezpečiť̌ obyvateľom mesta Prešov a jeho okolia prístup ku kvalitným verejným službám v oblasti predškolskej dochádzky a výchovy.

Aktivity:

 • Stavebno-technické úpravy budovy;
 • Materiálno-technické vybavenie triedy MŠ;
 • Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy MŠ.

Granty:

 • Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Materská škola Kolysočka – Kolíska


Školy rusínskeho jazyka favicon
Nenávratný finančný príspevok č. IROP-Z-302021G810-221-10 pre projekt s názvom „Materská škola Kolysočka – Kolíska“ a ITMS kódom 302021G810 zverejnená v Centrálnom registri zmlúv dňa 12. februára 2019, čím nadobúda účinnosť dňa 13. februára 2019.
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY (dátum zverejnenia 19.6.2019)  Výzva na predloženie ponuky

knihaPRÍLOHA1: Identifikačné údaje uchádzača Identifikačné údaje uchádzača
knihaPRÍLOHA2: Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk Návrh uchádzača na plnenie kritéria 
knihaPRÍLOHA3: Čestné vyhlásenie uchádzača Čestné vyhlásenie uchádzača
knihaPRÍLOHA4: Návrh zmluvy o dielo Návrh zmluvy o dielo
knihaPRÍLOHA5:  VÝKAZ VÝMER

VV1- Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy MŠ  Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy MŠ
VV2 Stavebno-technické úpravy MŠ Stavebno-technicke upravy MS
VV3 Materská škola Materska škola Kolysočka

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA 

knihaPRÍLOHA6:

 1. Širšie vzťahy Širšie vzťahy
 2. Situácia Situácia
 3. Pôdorys prízemia Pôdorys prízemia
 4. Pôdorys podkrovia Pôdorys podkrovia
 5. Pôdorys strechy Pôdorys strechy
 6. Rezy Rezy
 7. Pohľady Pohľady
 8. Pohľady Pohľady
 9. Vizualizácie Vizualizácie
 10. Fotky skutkového stavu Fotky skutkového stavu

Posudenie teplo Projekt Solivar  Posudenie teplo Projekt Solivar
Sprievodná správa Sprievodná správa


Ľuba KráľováProjekt