OZ KOLŶSOČKA-KOLÍSKA

Občianske združenie zastrešujúce Večerné školy spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých.

Vznik OZ a rozvoj škôl

OZ Kolŷsočka-Kolíska bolo zaregistrované 11. 1. 2013 na MV SR. V roku 2013 získalo projekt z Úradu vlády SR na založenie večerných škôl spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých. V roku 2013 ich založilo sedem, v Snine, Pčolinom, Svidníku, Šarišskom Štiavniku, Kamienke, Oľšavici a v Prešove. V roku 2014 sa počet škôl rozrástol na 22, v roku 2015 na 35, no toto číslo bolo doteraz v histórii večerných škôl spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých najvyššie, odvtedy kleslo na 25 v roku 2019 a stále sa mení.

Zakladateľkami OZ Kolŷsočka-Kolíska sú Ľuba Kráľová (štatutárka) a Anna Servická (podpredsedníčka). Ženy s rôznorodými skúsenosťami pôsobiacimi v rôznych profesionálnych oblastiach. Spája ich láska k rusínskym tradíciám a zvykom, ale aj k deťom, mladým ľuďom a k rusínskemu jazyku.

Symbol kolísky

Kolíska je symbol zrodu života či návratu k pôvodným národným koreňom. Zároveň symbol obratu k najmladšej generácii. Podstatou činnosti OZ Kolŷsočka-Kolíska bude etnická a jazyková revitalizácia rusínskej národnostnej menšiny ako vymierajúceho národa Európy. OZ Kolŷsočka-Kolíska bude podporovať vymierajúcu rusínsku národnostnú menšinu na území SR v tom duchu, aby jej príslušníci pociťovali hrdosť na rusínsky jazyk a aby sa u nich vytváralo pozitívne prianie preniesť ju na nasledujúce generácie.

VENUJTE 2 % SVOJICH DANÍ OZ KOLYSOČKA – KOLÍSKA

Postup krokov:

Postup krokov  pre fyzické osoby, ktoré si samy podávajú daňové priznanie:

  • V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % z dane v prospech prijímateľa. Ak sa rozhodnete pre občianske združenie KOLYSOČKA – KOLÍSKA, údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, sú na druhej strane tohto listu.
  • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote do 31. 3. v danom roku na Váš daňový úrad.

Postup krokov  na poukázanie 2% pre zamestnancov:

  • Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
  • Ak sa rozhodnete pre prijímateľa občianske združenie KOLYSOČKA – KOLÍSKA do Vyhlásenia vyplníte údaje, ktoré sú na druhej strane tohto listu.
  • Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. 4. v danom roku na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Údaje o prijímateľovi:

OBCHODNÉ MENO ALEBO NÁZOV:
Občianske združenie KOLYSOČKA – KOLÍSKA

SÍDLO:
Solivarská 70, 080 05 Prešov

PRÁVNA FORMA:
občianske združenie

IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO PRIJÍMATEĽA (IČO):
42239010

Číslo účtu: 1197317005
IBAN: SK91 1111 0000 0011 9731 7005

Ciele OZ Kolŷsočka-Kolíska

V kolíske sa ľudský život začína, v OZ Kolŷsočka-Kolíska sa pokúsime obrodiť život rusínskeho národa ako starého európskeho národa navrátením k ochote vzdelávať sa vo svojom rodnom jazyku.

Tento hlavný cieľ budeme napĺňať nasledovnými čiastkovými cieľmi:

1

Revitalizácia rusínskeho jazyka a tým aj národa, ktorý je nositeľom tohto jazyka na území SR.

2

Etnická a jazyková revitalizácia je realizovateľná a OZ Kolysočka-Kolíska vynaloží maximálne úsilie na to, aby sa na Slovensku začala uskutočňovať voči uvedenému jazyku i národu politika umožňujúca etnickú a jazykovú revitalizáciu.

3

Zastavenie asimilácie rusínskej národnostnej menšiny s majoritným slovenským národom, ako i jazykového posunu k jazyku väčšinového národa.

4

Večernými školami spisovného rusínskeho jazyka chceme docieliť trend, aby sa deti rodičov s rusínskymi koreňmi začali postupe prihlasovať na základných i stredných školách najprv na krúžok rusínskeho jazyka a neskôr si vyberať rusínsky jazyk ako nepovinný jazyk či nebodaj prvý jazyk.

5

Cieľom projektu zakladania večerných škôl rusínskeho jazyka bude i ovplyvnenie tendencie otvárať triedy, ba dokonca školy s rusínskym vyučovacím jazykom ako jazykom prvým, t.j. materinským, tam, kde Rusíni žijú koncentrovane, a to v okresoch Medzilaborce, Snina, Svidník, Stará Ľubovňa, Stropkov, Bardejov a v Bratislave.

6

Prepojenie činnosti Rusínov na SV Slovenska s činnosťou Lemkov a Bojkov na území Poľska a Ukrajiny.

7

Nadväzovanie kontaktov s Rusínmi žijúcimi na území iných krajín Európy.

8

Na stránke rusinskyjazyk.sk a facebookovej stránke OZ Kolysočka-Kolíska pravidelne informovať slovenskú verejnosť o svojej činnosti i činnosti spriatelených organizácií.

9

Organizovanie večerných škôl spisovného rusínskeho jazyka patrí k dominantným činnostiam OZ Kolŷsočka-Kolíska, no postupne sa bude z činnosti OZ Kolŷsočka-Kolíska vytrácať, pretože večerné školy rusínskeho jazyka pre deti a dospelých boli od začiatku len dočasným riešením namiesto zavedenia riadneho vyučovania rusínskeho jazyka v materských, základných a stredných školách na severovýchode Slovenska.

Charitatívne a voľnočasové aktivity

Naša motivácia posilniť rusínsky národ ako jednotný celok hrdý na svoju identitu nás často motivuje k charitatívnym aktivitám. Tu vám ponúkame krátku reportáž TV Zemplín o tom, ako OZ Kolysočka-Kolíska pomohla 10-člennej rodina Popovičových z Pavloviec nad Uhom.

OZ Kolysočka-Kolíska je aktívne v získavaní verejných grantov. Príkladom ich využitia bol aj týždenný detský tábor a výtvarno – fotografická dielňa pre talentované deti Ako išla kraslica na vandrovku, ktorú sme pre deti organizovali štyri roky v spolupráci s Kaštieľom Snina a jeho kurátorkou Danielou Kapráľovou – od roku 2014 do roku 2018.

Máte otázky? návrhy?
Kontaktujte nás.

Centrála:
Oz Kolysočka-Kolíska
Solivarská 70
08005 Prešov, Solivar
Kontatná osoba: Ľuba Kráľová

Naši partneri