Večerné školy

Aj roku 2019 budú večerné školy spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých financované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a budú otvorené v siedmich okresoch východného Slovenska vrátane Košíc a Prešova a v okresoch Snina, Svidník, Medzilaborce, Humenné, Stará Ľubovňa. Výučba rusínskeho jazyka v roku 2019 bude prebiehať v 22 večerných školách s 25 triedami, v ktorých bude  učiť  23 učiteliek.
Apelujeme na starostov /starostky obcí a miest a riaditeľov ZŠ a MŠ, kde žijú predstavitelia rusínskej národnostnej menšiny, aby využili možnosť – a prihlásili svoje školy – do našich večerných škôl rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka.

Nezisková výučba

Žiaci v našich školách sa učia krásny rusínsky jazyk v priateľskom, dobrovoľníckom prostredí neziskového občianskeho združenia. Pridajte sa aj vy.

Zoznam škôl

Archív – Večerné školy rusínskeho jazyka 2022– posledný, 10. ročník

V roku 2022 boli večerné školy spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých opäť plne financované z dotácie Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a boli otvorené už len v troch okresoch východného Slovenska, a to v okrese i v meste Snina, v mestách Medzilaborce a Prešov. V roku 2022 počet večerných škôl značne poklesol kvôli avizovanému ukončeniu projektu večerných škôl rusínskeho jazyka OZ Kolŷsočka-Kolíska v roku 2022 zo strany ich organizátora. Posledným 10. ročníkom večerných škôl rusínskeho jazyka sa končí projekt začatý v roku 2013 ako prechodné obdobie medzi výučbou rusínskeho jazyka ako materinského mimo školského vyučovania s nádejou na zavedenie jeho výučby v rusínskych regiónoch severovýchodného Slovenska, prípadne aj v Prešove do riadneho vyučovacieho procesu. Napriek finančnej podpore štátu daného projektu, deti Rusínov majú právo učiť sa svoj materinský jazyk v riadnom vyučovacom čase, či už v školách s vyučovacím jazykom rusínskym, alebo s vyučovaním jazyka rusínskeho alebo ako nepovinný predmet či nebodaj krúžok. Všetky tieto vzdelávacie formy majú školy – od materských po stredné – v celom Prešovskom kraji k dispozícii, je na čase, aby ich zriaďovatelia využili. Veríme, že ukončenie projektu večerných škôl rusínskeho jazyka povedie k jeho intenzívnejšej výučbe v riadnom vyučovacom čase.

Z celého srdca sa chceme poďakovať všetkým učiteľkám, ktoré boli hlavnými aktérkami vyučovania rusínskeho jazyka v našich večerných školách. Nielen tvorivo a zaujímavo, s najnovšou pedagogickou technikou, viedli svoje hodiny rusínskeho jazyka, ale museli si samy hľadať aj deti alebo žiakov – na svojich materských alebo základných školách. Žiaľ, počas celých desiatich rokov sa nám len v Prešove podarilo zapojiť do výučby dve stredné školy, aj to len na dva roky. Zároveň sa chceme poďakovať riaditeľkám a riaditeľom škôl, na ktorých prebiehala naša výučba po vyučovaní, najmä za bezodplatné využívanie priestorov tried s interaktívnymi tabuľami. Taktiež ďakujeme zriaďovateľom týchto škôl za možnosť výučby v ich školách. No a samozrejme, ďakujeme rodičom detí a samotným žiakom, ktorí sa hlásili k svojim učiteľkám na hodiny rusínskeho jazyka – niekedy aj proti vôli svojich rodičov, čo nás zvlášť mrzelo. V neposlednom rade ďakujem aj pani ekonómke OZ Kolŷsočka-Kolíska, ktorá zvládala v pohode nápor komplikovanej administratívnej práce súvisiacej s daným projektom, najmä v rokoch ich najväčšieho počtu, teda v rokoch – 2014 – 2019. Pandémia Covidu 19 a zatváranie škôl, aj dištančné vyučovanie urýchlilo zámer ukončenia projektu, aby sa na Slovensku mohli deti Rusínov učiť svoj materinský jazyk, aj svoju históriu v riadnom vyučovacom procese. Ešte raz – veľká vďaka všetkým zúčastneným na tomto vzdelávacom projekte OZ Kolŷsočka-Kolíska.

V prvom polroku 2022 bolo otvorených 9 večerných škôl RSJ, 10 tried a učilo v nich 10 učiteliek 125 žiakov a detí. V 2. polroku 2022, od septembra do decembra 2022, bolo otvorených 8 večerných škôl RSJ, 9 tried a učilo v nich 8 učiteliek 98 žiakov a detí. V prvom aj druhom polroku sa učili v našich školách zväčša iné deti, prvý polrok bol dokončením šk. roku 2021/2022 a druhý polrok zas otvorením šk. roku 2022/2023, preto možno zrátať, že v kalendárnom roku 2022 sa učilo vo večerných školách rusínskeho jazyka OZ Kolŷsočka-Kolíska spolu 223 detí a žiakov.

Vyučovanie rusínskeho jazyka v rámci večerných škôl rusínskeho jazyka OZ Kolŷsočka-Kolíska bolo aj v roku 2022 plne financované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, 2022.

Zoznam večerných škôl RSJ pre deti a dospelých v roku 2022:

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ, Ul. P.O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova 985, 06901 Snina

Učiteľka: Mgr.  Ľubica Belková – 12 detí


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na MŠ, ul. Kukučínova 2544/7, 06901 Snina

Učiteľka: Božena Coraničová – 22 detí


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na MŠ Budovateľská 2205/12, 06901 Snina

Učiteľka: Svetlana Lučkaničovádve skupiny – staršia a mladšia, spolu 19 detí

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ s MŠ s vyučovacím jazykom rusínskym, Klenová 11, 067 72 Klenová, e-mail školy: [email protected], Tel: + 421 57 7696128

Učiteľka, riaditeľka školy: PaedDr. Marcela Ruňaninová – 10 žiakov

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ a MŠ s vyučovacím jazykom rusínskym – základná škola, 1 – 4, Kalná Roztoka 169, okres Snina, tel.: 057 7696130

Učiteľka, riaditeľka školy: PaedDr. Mgr. Mariana Runčáková – 10 žiakov


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ a MŠ s vyučovacím jazykom rusínskym – materská škola, Kalná Roztoka 169, okres Snina, tel.: 057 7696130

Učiteľka: Mgr. Michaela Andrejcová – 5 detí

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ s MŠ, Ulič 137, základná škola – 1 – 4, okres Snina, tel.: 057/7694123

Učiteľka: Mgr. Slavka Diničová – 19 žiakov

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ, Stakčín SN/ 412, 06901 Snina, tel.: 057/7692118, e mail: [email protected]

Učiteľka: Mgr. Mandzáková Andrea – 6 žiakov

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ, ul. Komenského 135/6, 068 01 Medzilaborce

Učiteľka: Mgr. Iveta Melničaková – 12 žiakov


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na MŠ ul. Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce

Učiteľka: Vlasta  Melničaková – 12 detí

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolŷsočka – Kolíska, Solivarská 70, 080 05 Prešov

Učiteľka: PhDr. Ľuba Kráľová, PhD. – 4 študenti

Archív a videogaléria – Večerné školy rusínskeho jazyka 2020

Aj v roku 2020 boli večerné školy spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých plne financované z dotácie Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a boli otvorené v šiestich okresoch východného Slovenska, vrátane Prešova a v piatich okresoch severovýchodného Slovenska, a to Svidník, Snina, Humenné, Medzilaborce a Stará Ľubovňa. V roku 2020 počet večerných škôl mierne klesol oproti roku 2019 z rovnakých dôvodov ako v roku 2019, navyše však mnohé učiteľky rezignovali na výučbu rusínskeho jazyka kvôli zatváraniu škôl v pandemickom roku Covidu 19, keď sa v prvom polroku 2020 stretli prvýkrát s dištančnou formou výučby vo svojom hlavnom pedagogickom úväzku a v druhom polroku 2020 dobiehali zameškané z prvého polroku tým, že učili dvojnásobný počet hodín oproti prvému polroku.

Rok 2020 bol aj vo výučbe rusínskeho jazyka v našich večerných školách rokom pandemickým, preto od konca februára do konca mája prebiehala výučba na 2. Stupni základných škôl buď dištančným, teda on-line spôsobom, natočili sme dokonca štrnásť dištančných hodín rusínskeho jazyka (odkaz na videá na stránke YouTube), teda hodín bez žiakov, alebo počas zatvorenia škôl s nedostatočným internetovým prepojením musela byť výučba rusínskeho jazyka prerušená a dobiehaná hlavne v druhom polroku. Našťastie v materských školách a na prvom stupni základných škôl výučba rusínskeho jazyka prebiehala aj naďalej, samozrejme s výnimkou zatvorenia škôl hlavne na začiatku pandémie od marca do mája 2020. Aj táto nečakaná situácia pandémie Covidu 19 bola začiatkom konca našich večerných škôl rusínskeho jazyka v roku 2022, pretože narušila dovtedajšiu kontinuitu výučby a ochotu učiteliek hľadať si žiakov na hodiny rusínskeho jazyka na svojich školách aj v čase popandemickom. Mnoho učiteliek sa k výučbe rusínskeho jazyka v roku 2021 alebo 2022 už nevrátilo, no niektoré nám naopak pribudli.

V prvom polroku 2020 bolo 20 večerných škôl RSJ, 22 tried a učilo v nich 23 učiteliek 262 žiakov a detí. V 2. polroku 2020, od septembra do decembra 2020, na 1. stupni ZŠ a na MŠ prebiehali riadne hodiny rusínskeho jazyka, po 2 hodiny týždenne, na 2. stupni – online hodiny, taktiež po dve hodiny týždenne, v 15 večerných školách, 21 triedach, v ktorých učilo 19 učiteliek 256 žiakov a detí.

Financované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, 2020

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých na ZŠ, ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník, tel.: 0911 618 813, [email protected]

Učiteľka: Bc. Mária Gocová2 skupiny – spolu 31 žiakov

Učiteľka: Mgr. Darina Haidariová – 12 žiakov

Učiteľka: Mgr. Mária Dančová – 26 žiakov


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ, Ul. 8. mája 640/39, 089 01 Svidník

Učiteľka: Jana Kosárová – 12 žiakov


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na MŠ, Ul. arm. gen.Ludvíka Svobodu 744/33, 089 01 Svidník

Učiteľka: Jana Sadivová – 4 deti

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na MŠ, Cernina 29, 089 01 Svidník

Učiteľka: Mgr. Monika Sakarová – 11 detí

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ, Ul. P.O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova 985, 06901 Snina

Učiteľka: Mgr.  Ľubica Belková – 12 detí

Záznam z hodiny rusínskeho jazyka Mgr. Ľubice Belkovej v rámci večernej školy RSJ OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ, Ul. Hviezdoslavovej v Snine:

facebook.com/kolysockakoliska/videos/3535356483177464/


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na MŠ, ul. Kukučínova 2544/7, 06901 Snina

Učiteľka: Iveta Tatičová – 1. polrok 2020 – 15 detí

Učiteľka: Božena Coraničová – 2. polrok 2020 – 11 detí


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na MŠ Budovateľská 2205/12, 06901 Snina

Učiteľka: Svetlana Lučkaničovádve skupiny – staršia a mladšia, spolu 19 detí

Dištančná hodina RsJ pre materské školy:

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ s MŠ s vyučovacím jazykom rusínskym, Klenová 11, 067 72 Klenová, e-mail školy: [email protected], Tel: + 421 57 7696128

Učiteľka, riaditeľka školy: PaedDr. Marcela Ruňaninová – 12 žiakov

Dištančná hodina RsJ pre 7. ročník:

Dištančná hodina RsJ pre 8. ročník:

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ a MŠ s vyučovacím jazykom rusínskym – základná škola, 1 – 4, Kalná Roztoka 169, okres Snina, tel.: 057 7696130

Učiteľka, riaditeľka školy: PaedDr. Mgr. Mariana Runčáková – 13 žiakov

Dištančná hodina RsJ pre 2. ročník ZŠ:


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ a MŠ s vyučovacím jazykom rusínskym – materská škola, Kalná Roztoka 169, okres Snina, tel.: 057 7696130

Učiteľka: Mgr. Michaela Andrejcová – 6 detí

Dištančná hodina RsJ pre 3. ročník ZŠ:

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ s MŠ, Ulič 137, základná škola – 5 – 9, okres Snina, tel.: 057/7694123

Učiteľka, riaditeľka školy: PaedDr. Jana Kočanová – 12 žiakov


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ s MŠ, Ulič 137, základná škola – 1 – 4, okres Snina, tel.: 057/7694123

Učiteľka: Mgr. Slavka Diničová – 10 žiakov

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ, Stakčín SN/ 412, 06901 Snina, tel.: 057/7692118, e mail: [email protected]

Učiteľka: Mgr. Mandzáková Andrea – 16 žiakov

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ, Ul. SNP 1, 066 01 Humenné, tel.: 057 / 7763609,7763084, [email protected]

Učiteľka: Mgr. Mudriková Miriam – 12 detí

Dištančná hodina pre 4. ročník:


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na MŠ, Ul.  Partizánska 22,  06601 Humenné

Učiteľka: Gabriela Bindzarová

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ, ul. Komenského 135/6, 068 01 Medzilaborce

Učiteľka: Mgr. Iveta Melničaková – 16 žiakov


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na MŠ ul. Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce

Učiteľka: Vlasta  Melničaková – 17 detí


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na MŠ gen. Svobodu 675/23, 068 01 Medzilaborce, tel.: 057 / 7321935 – 1. polrok 2020

Učiteľka: Mgr. Lea Lukačíková – 11 detí

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ s MŠ Michala Sopiru, základná škola – 1 – 9, Radvaň nad Laborcom 278, 067 01 Radvaň nad Laborcom

Učiteľka, zástupkyňa školy: PaedDr. Mária Jasiková – 14 žiakov

Dištančná hodina RsJ pre 5. ročník:

Dištančná hodina RsJ pre 6. ročník:


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ s MŠ Michala Sopiru, materská škola, Radvaň nad Laborcom 278, 067 01 Radvaň nad Laborcom

Učiteľka: Mgr. Edita Jasiková – 12 detí

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ, 1 – 4, Čirč 71, tel.: ZŠ 052/4928131, 0911 502 264, e-mail školy: [email protected]

Učiteľka: Anna Plavčanová – 8 žiakov

Dištančná hodina:

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska, SNM – Múzeum rusínskej kultúry, Masarykova 20, 080 01 Prešov

Učiteľka: PhDr. Ľuba Kráľová, PhD. – 5 študentov

Dištančná hodina rusínskeho jazyka pre 9. ročník,
metodik rusínskeho jazyka z Metodického pedagogického centra v Prešove, Ul. Tarasa Ševčenka 11, 080 20 Prešov, tel. +421 517 565 101, Mgr. Marek Gaj, PhD.

Archív a videogaléria – Večerné školy rusínskeho jazyka 2018

Iniciatíva má výbornú odozvu a pre rok 2018 organizujeme 22 škôl s 27 triedami. Učí 24 učiteliek. Pod jednotlivými názvami miest nájdete informácie adresách a učiteľkách pre druhý polrok roku 2018.

Financované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, 2018

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých na ZŠ, ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník, tel.: 0911 618 813, [email protected]

Učiteľka: Bc. Mária Gocová


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ, Ul. 8. mája 640/39, 089 01 Svidník

Učiteľka: Mgr. Darina Haidariová

Učiteľka: Jana Kosárová


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na MŠ, Cernina 29, 089 01 Svidník

Učiteľka: Mgr. Monika Sakarová


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na MŠ, Ul. Gen. Petrová 744/33, 089 01 Svidník

Učiteľka: Jana Sadivová

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ, Ul. P.O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova 985, 06901 Snina

Učiteľka: Mgr.  Ľubica Belková


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na MŠ, ul. Kukučínova 2544/7, 06901 Snina

Učiteľka: Iveta Tatičová


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na MŠ Budovateľská 2205/12, 06901 Snina 

Učiteľka: Svetlana Lučkaničová

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ s MŠ, Ulič 137, okres Snina, tel.: 057/7694123

Učiteľka: PaedDr. Jana Kočanová

Učiteľka: Mgr. Slavka Diničová

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ a MŠ s vyučovacím jazykom rusínskym, Kalná Roztoka 169, okres Snina, tel.: 057 7696130

Učiteľka: PaedDr. Mgr. Mariana Runčáková

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ s MŠ, Pčoliné 113, okres Snina, tel.: 057/7695102

Učiteľka: Mgr. Vlasta Morochovičová

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ s MŠ s vyučovacím jazykom rusínskym, Klenová 11, 067 72 Klenová, e-mail školy: [email protected], Tel: + 421 57 7696128

Učiteľka: PaedDr. Marcela Ruňaninová

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ, Stakčín SN/ 412, 06901 Snina, tel.: 057/7692118, e mail: [email protected]

Učiteľka: Mgr. Mandzáková Andrea

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na MŠ, Ul. Třebíčska  1839/13,  066 01 Humenné, tel.: 057 7762663

Učiteľka: Helena Sisková


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ, Ul. SNP 1, 066 01 Humenné, tel.: 057 / 7763609,7763084, [email protected]

Učiteľka: Mgr. Mudriková Miriam


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na MŠ, Ul.  Partizánska 22,  06601 Humenné

Učiteľka: Gabriela Bindzarová


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ, Ul. Laborecká 66, 06601 Humenné, tel.: +421 57 7767792, 3, e-mail: [email protected]

Učiteľka: Mgr. Nataša Coraničová

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ s MŠ Michala Sopiru, Radvaň nad Laborcom 278, 067 01 Radvaň nad Laborcom

Učiteľka: PaedDr. Mária Jasiková

Učiteľka: Mgr. Edita Jasiková

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na MŠ ul. Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce

Učiteľka: Mgr. Vlasta  Melničaková

Učiteľka: Mgr. Iveta Melničaková


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na MŠ gen. Svobodu 675/23, 068 01 Medzilaborce, tel.: 057 / 7321935

Učiteľka: Bc. Lea Lukačíková


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na MŠ ul. Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ, Čirč 71, okres Stará Ľubovňa, tel.: ZŠ 052/4928131, 0911 502 264 , e-mail školy: [email protected], tel.: MŠ  052/4928117

Učiteľka: Anna Plavčanová

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých v sídle OZ Kolysočka – Kolíska, sídlo molodych Rusyniv, Ul. Jedlíkova 13, 040 01 Košice

Učiteľka: PhDr. Ľuba Kráľová, Ph.D.

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých v sídle OZ Kolysočka – Kolíska, Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša, Martina Benku 11147, 080 01 Prešov – Sekčov

Učiteľka: PhDr. Ľuba Kráľová, Ph.D.

Adresy a učiteľky – Večerné školy rusínskeho jazyka 2016

Výučba rusínskeho jazyka za prvý polrok  v roku 2016 (od januára do júna 2016) prebiehala v dvadsiatich piatich večerných školách s dvadsať deviatimi  triedami, učilo v nich 26 učiteliek 356 žiakov a detí.

Výučba rusínskeho jazyka za druhý polrok v roku 2016 prebiehala v dvadsiatich dvoch večerných školách s dvadsiatimi siedmimi triedami, učilo v nich 25 učiteliek 333 žiakov a detí.

Pod jednotlivými názvami miest nájdete informácie o adresách a učiteľkách pre rok 2016.

Financované s finančnou podporou Úradu vlády SR – Kultúra národnostných menšín 2016

Večerná škola rusínskeho jazyka na MŠ, ulica Třebíčska 13, 066 01 Humenné, č. telefónu: 057 7762663

Učiteľka: Helena Sisková


Večerná škola rusínskeho jazyka na Základnej škole, ulica SNP 1 , 066 01 Humenné, č. telefónu: 057 7763609, 7763084, [email protected]

Učiteľka: Mgr. Mudriková Miriam


Večerná škola rusínskeho jazyka na Materskej škole, ul. Partizánska 22, 06601 Humenné

Učiteľka: Gabriela Bindzarová


Večerná škola rusínskeho jazyka na Základnej škole, ul. Laborecká 66, 06601 Humenné, č. telefónu: +421 57 7767792, 3, [email protected]

Večerná škola rusínskeho jazyka na Základnej škole s vyučovacím jazykom rusínskym s Materskou školou, Čabiny  131, 067 02 Čabiny, kontakt: 057-7397118

Učiteľka: Mgr. Mária Jasiková, učí od apríla 2014 do apríla 2016

Učiteľka: Mgr. Monika Siriková, učí od mája do júna 2016


Večerná škola rusínskeho jazyka na Základnej škole s Materskou školou Michala Sopiru, Radvaň nad Laborcom 278, 067 01 Radvaň nad Laborcom

Učiteľka: PaedDr. Mária Jasiková, učí od apríla 2016


Večerná škola rusínskeho jazyka na Základnej škole, ul. Komenského 135/6, 068 01 Medzilaborce

Učiteľka: Mgr. Iveta Melničaková


Večerná škola rusínskeho jazyka na Materskej škole, Budovateľská,  068 01 Medzilaborce

Učiteľka: Mária Prochyrová učila do júna 2016

Večerná škola rusínskeho jazyka v sídle OZ Kolysočka – Kolíska, Solivarská 70, 080 05 Prešov

Učiteľka: PhDr. Ľuba Kráľová, Ph.D., štatutárka OZ Kolysočka-Kolíska

Večerná škola rusínskeho jazyka na Základnej škole Bartolomeja Krpelca, ul. Tarasa Ševčenka 3, 085 55 Bardejov, tel.: 054/472 2129, e-mail: [email protected]

Učiteľka: PaedDr. Janette Lišivková

Večerná škola rusínskeho jazyka na ZŠ s MŠ v Kalnej Roztoke 169, 067 72 Kalná Roztoka, tel.: 057/7696130, [email protected]

Dve triedy:

Učiteľka: PaedDr. Marcela Ruňaninová

Učiteľka: Mgr. Mariana Runčáková

Večerná škola rusínskeho jazyka na ZŠ s MŠ, 067 35 Pčoliné 113, tel.: 057/7695102

Učiteľka: Mgr. Vlasta Morochovičová

Večerná škola rusínskeho jazyka na MŠ Budovateľská 2205/12, 06901 Snina

Učiteľka: Svetlana Lučkaničová, Usťanovská


Večerná škola rusínskeho jazyka na ZŠ, ul. Študentská 1446/9, 069 01 Snina

Učiteľka: Mgr. Kristína Krupová


Večerná škola rusínskeho jazyka na ZŠ P.O. Hviezdoslava v Snine, ul. Hviezdoslavova 985/20, 069 01 Snina

Učiteľka: Mgr. Ľubica Belková


Večerná škola rusínskeho jazyka na MŠ, ul. Kukučínova 2544/7, 069 01 Snina

Učiteľka: Viera Maruničonová


Večerná škola rusínskeho jazyka na Základnej škole s MŠ Stakčín, ul. SNP 412, 067 61 Stakčín, tel.: 057/7692118, e-mail: [email protected]

Učiteľka: Mgr. Mandzáková Andrea

Večerná škola rusínskeho jazyka na ZŠ s MŠ, 067 67 Ulič 137, tel.: 057/7694123

Učiteľka: PaedDr. Jana Kočanová, riaditeľka školy

Učiteľka: Mgr. Slávka Diničová

Večerná škola rusínskeho jazyka na Základnej škole Nižné Repaše 107, 053 71 Levoča

Učiteľka: Ing.Mgr. Alžbeta Rusiňáková


Večerná škola rusínskeho jazyka na Obecnom úrade, Olšavica

Učiteľka: Ing.Mgr. Alžbeta Rusiňáková

Večerná škola rusínskeho jazyka na ZŠ vo Svidníku, ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník

2 triedy na I. a II. stupni:

Učiteľka: Bc. Mária Gocová


Večerná škola rusínskeho jazyka na ZŠ vo Svidníku,  ul. 8. mája 640/39, 089 01 Svidník

2 triedy:

Učiteľka: Ľudmila Vencuriková

Učiteľka: PaedDr. Emília Poperníková

Učiteľka: Jana Kosárová


Večerná škola rusínskeho jazyka na ZŠ vo Svidníku, ul. Karpatská 803/11, 089 01 Svidník

Učiteľka: Lenka Fejková


Večerná škola rusínskeho jazyka na MŠ vo Svidníku, ul. Generála Petrová, 089 01 Svidník

Učiteľka: Jana Sadivová


Večerná škola rusínskeho jazyka na MŠ Stročín 86, 089 01 Stročín

Učiteľka: Mgr. Monika Sakarová

Archív a videogaléria – Večerné školy rusínskeho jazyka 2021

Aj v roku 2021 boli večerné školy spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých plne financované z dotácie Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a boli otvorené v piatich okresoch východného Slovenska, vrátane Prešova a v štyroch okresoch severovýchodného Slovenska, a to Svidník, Snina, Humenné, Medzilaborce. V roku 2021 počet večerných škôl opäť poklesol oproti roku 2020 z rovnakých dôvodov ako v roku 2019, najmä pre rezignáciu učiteliek na výučbu rusínskeho jazyka kvôli dištančnej výučbe počas ďalšieho pandemického roku 2021. Ani kamerovať sme nemohli všetky hodiny, pretože na druhom stupni sa pokračovalo v online výučbe aj rusínskeho jazyka, s čím boli spojené problémy – niekedy nepripojenia sa všetkých žiakov na hodinu, nedostatočnej kapacite internetu v niektorých rodinách žiakov, nezapnutia kamery žiakmi…

V prvom polroku 2021 bolo otvorených 16 večerných škôl RSJ, 22 tried a učilo v nich 20 učiteliek 215 žiakov a detí. V 2. polroku 2021, od septembra do decembra 2021, bolo 15 večerných škôl RSJ, 19 tried a učilo v nich 18 učiteliek 199 žiakov a detí.

Všetky natočené videá z hodín rusínskeho jazyka OZ OZ Kolŷsočka-Kolíska, teda aj z roku 2021, si  môžete pozrieť na YouTube OZ Kolŷsočka-Kolíska, nižšie uvedenej linke.

Odkaz na YouTube kanál

Vyučovanie rusínskeho jazyka v rámci večerných škôl rusínskeho jazyka OZ Kolŷsočka-Kolíska bolo aj v roku 2021 plne financované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, 2021.

Zoznam večerných škôl RSJ pre deti a dospelých OZ Kolŷsočka-Kolíska v roku 2021:

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých na ZŠ, ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník, tel.: 0911 618 813, [email protected]

Učiteľka: Bc. Mária Gocová2 skupiny – spolu 26 žiakov

Učiteľka: Mgr. Darina Haidariová – 12 žiakov

Učiteľka: Mgr. Mária Dančová – 26 žiakov


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ, Ul. 8. mája 640/39, 089 01 Svidník

Učiteľka: Jana Kosárová – 10 žiakov

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na MŠ, Cernina 29, 089 01 Svidník

Učiteľka: Mgr. Monika Sakarová – 10 detí

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ, Ul. P.O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova 985, 06901 Snina

Učiteľka: Mgr.  Ľubica Belková – 12 detí


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na MŠ, ul. Kukučínova 2544/7, 06901 Snina

Učiteľka: Božena Coraničová – 2. polrok 2020 – 22 detí


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na MŠ Budovateľská 2205/12, 06901 Snina

Učiteľka: Svetlana Lučkaničovádve skupiny – staršia a mladšia, spolu 19 detí

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ s MŠ s vyučovacím jazykom rusínskym, Klenová 11, 067 72 Klenová, e-mail školy: [email protected], Tel: + 421 57 7696128

Učiteľka, riaditeľka školy: PaedDr. Marcela Ruňaninová – 12 žiakov

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ a MŠ s vyučovacím jazykom rusínskym – základná škola, 1 – 4, Kalná Roztoka 169, okres Snina, tel.: 057 7696130

Učiteľka, riaditeľka školy: PaedDr. Mgr. Mariana Runčáková – 11 žiakov


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ a MŠ s vyučovacím jazykom rusínskym – materská škola, Kalná Roztoka 169, okres Snina, tel.: 057 7696130

Učiteľka: Mgr. Michaela Andrejcová – 6 detí

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ s MŠ, Ulič 137, základná škola – 5 – 9, okres Snina, tel.: 057/7694123

Učiteľka, riaditeľka školy: PaedDr. Jana Kočanová – 10 žiakov


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ s MŠ, Ulič 137, základná škola – 1 – 4, okres Snina, tel.: 057/7694123

Učiteľka: Mgr. Slavka Diničová – 12 žiakov

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ, Stakčín SN/ 412, 06901 Snina, tel.: 057/7692118, e mail: [email protected]

Učiteľka: Mgr. Mandzáková Andrea – 6 žiakov

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ, Ul. SNP 1, 066 01 Humenné, tel.: 057 / 7763609,7763084, [email protected]

Učiteľka: Mgr. Mudriková Miriam – 9 detí


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na MŠ, Ul.  Partizánska 22,  06601 Humenné

Učiteľka: Gabriela Bindzarová – 7 detí

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ, ul. Komenského 135/6, 068 01 Medzilaborce

Učiteľka: Mgr. Iveta Melničaková – 10 žiakov


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na MŠ ul. Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce

Učiteľka: Vlasta  Melničaková – 10 detí

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ s MŠ Michala Sopiru, základná škola – 1 – 9, Radvaň nad Laborcom 278, 067 01 Radvaň nad Laborcom

Učiteľka, zástupkyňa školy: PaedDr. Mária Jasiková – 7 žiakov


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ s MŠ Michala Sopiru, materská škola, Radvaň nad Laborcom 278, 067 01 Radvaň nad Laborcom

Učiteľka: Mgr. Edita Jasiková – 10 detí

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolŷsočka – Kolíska, Solivarská 70, 080 05 Prešov – online výučba

Učiteľka: PhDr. Ľuba Kráľová, PhD. – 1 študentka z Bratislavy

Archív a videogaléria – Večerné školy rusínskeho jazyka 2019

Aj roku 2019 budú večerné školy spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých financované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a budú otvorené v siedmich okresoch východného Slovenska vrátane Košíc a Prešova a v okresoch Snina, Svidník, Medzilaborce, Humenné, Stará Ľubovňa. Koncom minulého roka viacero učiteliek odišlo do dôchodku, alebo odišli z materských škôl, alebo sa im neprihlásil dostatočný počet žiakov, preto v roku 2019 počet večerných škôl k 1. 1. 2019 klesol – oproti roku 2018.
Výučba rusínskeho jazyka v roku 2019 bude prebiehať v 22 večerných školách s 25 triedami, v ktorých bude  učiť  23 učiteliek.
Apelujeme na starostov /starostky obcí a miest a riaditeľov ZŠ a MŠ, kde žijú predstavitelia rusínskej národnostnej menšiny, aby využili možnosť – a prihlásili svoje školy – do našich večerných škôl rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na webovú stránku OZ Kolysočka – Kolíska: www.rusinskyjazyk.skOZ-kolysocka-koliska, alebo na adresu: [email protected]

Financované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, 2019

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých na ZŠ, ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník, tel.: 0911 618 813, [email protected]

Učiteľka: Bc. Mária Gocová

Učiteľka: Mgr. Darina Haidariová


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ, Ul. 8. mája 640/39, 089 01 Svidník

Učiteľka: Jana Kosárová


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na MŠ, Ul. arm. gen.Ludvíka Svobodu 744/33, 089 01 Svidník

Učiteľka: Jana Sadivová


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na MŠ, Cernina 29, 089 01 Svidník

Učiteľka: Mgr. Monika Sakarová

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ, Ul. P.O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova 985, 06901 Snina

Učiteľka: Mgr.  Ľubica Belková


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na MŠ, ul. Kukučínova 2544/7, 06901 Snina

Učiteľka: Iveta Tatičová


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na MŠ Budovateľská 2205/12, 06901 Snina 

Učiteľka: Svetlana Lučkaničová

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ s MŠ, Ulič 137, okres Snina, tel.: 057/7694123

Učiteľka: PaedDr. Jana Kočanová

Učiteľka: Mgr. Slavka Diničová

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ a MŠ s vyučovacím jazykom rusínskym, Kalná Roztoka 169, okres Snina, tel.: 057 7696130

Učiteľka: Mgr. Mariana Runčáková

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ s MŠ s vyučovacím jazykom rusínskym, Klenová 11, 067 72 Klenová, e-mail školy: [email protected], Tel: + 421 57 7696128

Učiteľka: PaedDr. Marcela Ruňaninová

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ, Stakčín SN/ 412, 06901 Snina, tel.: 057/7692118, e mail: [email protected]

Učiteľka: Mgr. Mandzáková Andrea

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na MŠ, Ul. Třebíčska  1839/13,  066 01 Humenné, tel.: 057 7762663

Učiteľka: Helena Sisková


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ, Ul. SNP 1, 066 01 Humenné, tel.: 057 / 7763609,7763084, [email protected]

Učiteľka: Mgr. Mudriková Miriam


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na MŠ, Ul.  Partizánska 22,  06601 Humenné

Učiteľka: Gabriela Bindzarová

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ s MŠ Michala Sopiru, Radvaň nad Laborcom 278, 067 01 Radvaň nad Laborcom

Učiteľka: PaedDr. Mária Jasiková

Učiteľka: Mgr. Edita Jasiková

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na MŠ ul. Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce

Učiteľka: Vlasta  Melničaková

Učiteľka: Mgr. Iveta Melničaková


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na MŠ gen. Svobodu 675/23, 068 01 Medzilaborce, tel.: 057 / 7321935

Učiteľka: Bc. Lea Lukačíková

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ, Čirč 71, okres Stará Ľubovňa, tel.: ZŠ 052/4928131, 0911 502 264 , e-mail školy: [email protected], tel.: MŠ  052/4928117

Učiteľka: Anna Plavčanová

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých v sídle OZ Kolysočka – Kolíska, sídlo molodych Rusyniv, Ul. Jedlíkova 13, 040 01 Košice

Učiteľka: PhDr. Ľuba Kráľová, Ph.D.

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska, SNM – Múzeum rusínskej kultúry Prešov

Učiteľka: PhDr. Ľuba Kráľová, PhD.

Archív a videogaléria – Večerné školy rusínskeho jazyka 2017

V roku 2017 budú otvorené večerné školy rusínskeho jazyka v ôsmych okresoch severného  Slovenska, v okresoch Snina, Svidník, Medzilaborce, Levoča, Humenné, Bardejov, Stará Ľubovňa vrátane krajského mesta – Prešov.

Výučba rusínskeho jazyka v roku 2017 bude prebiehať v dvadsiatich siedmych večerných školách s tridsiatimi štyrmi triedami, bude v nich učiť  31 učiteliek

Financované s finančnou podporou Úradu vlády SR – Kultúra národnostných menšín 2017

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ s MŠ, Ulič 137, okres Snina, tel.: 057/7694123

Učiteľka: PaedDr.  Jana Kočanová

Učiteľka: Mgr. Slavka Diničová

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ a MŠ, Kalná Roztoka 169, okres Snina, tel.: 057 7696130

Učiteľka: PaedDr. Marcela Ruňaninová

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ s MŠ, Pčoliné 113, okres Snina, tel.: 057/7695102

Učiteľka: Mgr.Vlasta Morochonovičová

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých v sídle OZ Kolysočka – Kolíska, Solivarská 70, 080 05 Prešov

Učiteľka: PhDr. Ľuba Kráľová, Ph.D.


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých Súkromné konzervatórium D.Kardoša, Prešov 080 05

Učiteľka: PhDr. Ľuba Kráľová, Ph.D.


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na VŠ internáte, Ul. Budovateľská 1, 080 01 Prešov

Učiteľka: Annamária Gnipová

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ, Ul. študentská 1446/9, 06901 Snina

Učiteľka: Mgr. Kristína Krupová


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ, Ul. P.O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova 985, 06901 Snina

Učiteľka: Mgr.  Ľubica Belková


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na MŠ, ul. Kukučínova 2544/7, 06901 Snina

Učiteľka: Viera Maruničová


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na MŠ Budovateľská 2205/12, 06901 Snina 

Učiteľka: Svetlana Lučkaničová – učí dve skupiny


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ, Stakčín SN/ 412, 06901 Snina, tel.: 057/7692118, e mail: [email protected]

Učiteľka: Mgr. Mandzáková Andrea

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých na ZŠ, ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník, tel.: 0911 618 813

Učiteľka: Mária GocováVečerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ, Ul. 8. mája 640/39, 089 01 Svidník

Učiteľka: PaedDr. Emília Poperníková


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých: Základná škola, Ulica 8.mája 640/39, 089 01 Svidník 

Učiteľka: Jana Kosárová


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na MŠ, Cernina 29, 089 01 Svidník

Učiteľka: Mgr. Monika Sakarová


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ, Ul. Karpatská 803/11, 089 01 Svidník

Učiteľka: Mgr. Lenka Fejková


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na MŠ, Ul. gen. Svobodu 744/33, 089 01 Svidník

Učiteľka: Jana Sadivová

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ s MŠ Michala Sopiru, Radvaň nad Laborcom 278, 067 01 Radvaň nad Laborcom

Učiteľka: PaedDr. Mária Jasiková

Učiteľka: Mgr. Edita Jasiková


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ, ul. Komenského 135/6, 068 01 Medzilaborce

Učiteľka: Mgr. Iveta  Melničaková


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na MŠ, ul. Duchnovičová, 068 01 Medzilaborce

Učiteľka: Vlasta Melničaková


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na MŠ gen Svobodu 675/23, 068 01 Medzilaborce, tel.: 057 / 732193

Učiteľka: Bc. Lea Lukačíková

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na MŠ, Ul. Třebíčska  1839/13,  066 01 Humenné, tel.: 057 7762663

Učiteľka: Helena Sisková


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ, Ul. SNP 1, 066 01 Humenné, tel.: 057 / 7763609,7763084, [email protected]

Učiteľka: Mgr. Mudriková Miriam


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na MŠ, Ul.  Partizánska 22,  06601 Humenné

Učiteľka: Gabriela Bindzarová


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ, Ul. Laborecká 66, 06601 Humenné, tel.: +421 57 7767792, 3, e-mail: [email protected]

Učiteľka: Mgr. Nataša Coraničová


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ Jána Švermu, ul. Štefánikova 31, 06601 Humenné, tel.: 057 7752306, 0908 794815, e-mail školy: [email protected]

Učiteľka: Mgr.  Marianna Coganová

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ, Čirč 71, okres Stará Ľubovňa, tel.: ZŠ 052/4928131, 0911 502 264 , e-mail školy: [email protected], tel.: MŠ  052/4928117

Učiteľka: Anna Plavčanová

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ Nižné Repaše, Nižné Repaše 107, 053 71 Levoča

Učiteľka: Mgr. Alžbeta Rusiňáková

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ Bartolomeja Krpelca Bardejov, ul. Tarasa Ševčenka 3, 085 55 Bardejov, tel.: 054/ 472 2129, e-mail: [email protected]

Učiteľka: PaedDr. Janette Lišivková

Archív a videogaléria – Večerné školy rusínskeho jazyka 2015

Výučba rusínskeho jazyka v roku 2015 prebiehala v dvadsiatich deviatich večerných školách s tridsiatimi piatimi triedami, učilo v nich 34 učiteliek a 374 detí.

Financované s finančnou podporou Úradu vlády SR – Kultúra národnostných menšín 2015

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých na ZŠ s MŠ v Kamienke 113, okres Stará Ľubovňa, 065 32 Kamienka 113, tel.: 052/4283521

Učiteľka: Ing. Viera Krajňáková

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých na obecnom úrade v Oľšavici, 05373 Oľšavica 21

Učiteľka: Mgr. Alžbeta Rusiňáková

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých na ZŠ s MŠ v Pčolinom 113, 067 35 Pčoliné, tel.: 057/7695102

Učiteľka: Mgr. Vlasta Morochovičová

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých v sídle OZ KOLYSOČKA – KOLÍSKA, Solivarská 70, 080 05 Prešov

Učiteľka: PhDr. Ľuba Kráľová, Ph.D


Ústav rusínskeho jazyka a kultúry Prešovskej univerzity, 080 01 Prešov

Učiteľka: Mgr. Zdenka Citriaková

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých na ZŠ, ul. Študentská 1446/9, 069 01 Snina

Učiteľka: Mgr. Kristina Krupová


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých na ZŠ, P.O. Hviezdoslava 985, 069 01 Snina

Učiteľka: Mgr. Ľubica Belková


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých na ZŠ, Kukučínova, 069 01 Snina

Učiteľka: Viera Maruničová


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých na MŠ, Budovateľská 2205/12, 069 01 Snina

Učiteľka: Svetlana Lučkaničová


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých na ZŠ s MŠ, Ulič 137, 069 67 Ulič, tel.: 057/7694123

Učiteľka: PaedDr. Jana Kočanová

Učiteľka: Mgr. Slavka Diničová


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých na ZŠ s MŠ, Klenová 111, 067 72 Klenová, tel.: 057/7694123

Učiteľka: Mgr. Emília Štofíková

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých na ZŠ, ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých na ZŠ Nižné Repáše 107, 053 71 Levoča

Učiteľka: Mgr. Alžbeta Rusiňáková


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých na obecnom úrade Oľšavica, 053 71 Levoča

Učiteľka: Mgr. Alžbeta Rusiňáková

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých v Medzilaborciach

Učiteľka: Mgr. Marek Gaj – lektor pre učiteľky


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých na ZŠ s MŠ Michala Sopiru, Radvaň nad Laborcom 278, 067 01 Radvaň nad Laborcom

Učiteľka: PaedDr. Mária Jasiková


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých na ZŠ , Ul. Komenského 135/6, 068 01 Medzilaborce

Učiteľka: Mgr. Iveta Melničaková


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých na ZŠ s MŠ Čabiny 131, 067 02 Čabiny, tel.: 057/7397118

Učiteľka: PaedDr. Mária Jasiková


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých na MŠ Budovateľská, Medzilaborce

Učiteľka: Mária Prochyrová

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých na Materskej škole Třebíčska 1839/13, 06601 Humenné, č. telefónu: 057 7762663

Učiteľka: Gabriela Rebejová

Učiteľka: Helena Sisková


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých Základná škola, ul. SNP 1, 06601 Humenné, tel.: 057 / 7763609, 7763084, [email protected]

Učiteľka: Mgr. Mudriková Miriam


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých Materská škola, ul. Partizánska 22, 06601 Humenné

Učiteľka: Gabriela Bindzarová


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých Základná škola, ul. Laborecká 66, 06601 Humenné, tel.: +421 57 7767792, 3, e-mail: [email protected]

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých ZŠ s MŠ Bajerovce 112, 082 73 Sabinov

Učiteľka: Mgr. Mária Sekeráková

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých ZŠ s MŠ Gerlachov 5, 086 04 Kružlov, tel.: 054/4795102

Učiteľka: Mgr. Jana Glovňová


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých ZŠ Bartolomeja Krpelca Bardejov, ul. Tarasa Ševčenka 3, 085 55 Bardejov, tel.: 054/ 472 2129, e-mail: [email protected]

Učiteľka: PaedDr. Janette Lišivková

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých ZŠ s MŠ Kalná Roztoka 169, 067 72, tel.: 057/7696130

Učiteľka: PaedDr. Marcela Ruňaninová

Učiteľka: Mgr. Mariana Runčáková

Učiteľka: Mgr. Kamila Hudaková

Učiteľka: Mgr. Mandzáková Andrea


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých ZŠ s MŠ Stakčín, SNP 412, 067 61 Stakčín; tel.: 057/7692118, e-mail: [email protected]

Učiteľka: Mgr. Mandzáková Andrea

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ molody Rusyne, Hálova 16, 851 01 Bratislava

Učiteľka: Mgr. Petra Tkáčová

Metodické semináre

Podporte výučbu

Vaša priama podpora nám pomôže rozšíriť výučbu rusínskeho jazyka do viacerých obcí, ako aj zaistiť pravidelnosť a kvalitu výučby v školách už zabehaných.

Podporte rusínsky jazyka a pomôžte nám tak obrodiť život rusínskeho národa navrátením k vzdelávaniu sa vo svojej krásnej rodnej reči.

Máte otázky? návrhy?
Kontaktujte nás.

Centrála:
Oz Kolysočka-Kolíska
Solivarská 70
08005 Prešov, Solivar
Kontatná osoba: Ľuba Kráľová

Naši partneri